1. اخبار
اطلاعات تماس
آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
تلفن:
8802401-0511
نمابر:
8802401-0511
موبایل:
8802401-0511
ارسال ایمیل
سایر اطلاعات:

اطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشد