1. اخبار


عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
توابع محدب عملگریحامد نجفیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۸۹/۰۶/۱۷
منظم پذیری آرنزی نگاشتهای دوخطی کراندار و گسترش اشتقاقها به دوگان دوم یک جبر باناخسیده شکوهه مهدی پورکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۸۹/۰۶/۲۵
توصیف جبری گرافهای به طور یکتا رنگ پذیردانیال یعقوبیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۸۹/۰۸/۱۰
گروه های هموتوپی و همولوژی گوشواره های هاوایی و گروه های هاواییآمنه باباییکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۸۹/۰۸/۱۰
نقاط ثابت توابع انقباضی مجموعه مقدارسمیه موحدی زادهکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۸۹/۱۱/۰۱
بررسی خواص گرافها با استفاده از ایده آل های چندجمله ایاعظم رجبی مشهدیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۸۹/۱۱/۱۷
بررسی خواص گراف های وابسته به حلقه ها و مفهوم دوگانمژگان افخمی گلیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۸۹/۱۲/۱۰
فضاهای کربیت وزن دارو قاب های باناخ روی فضا های همگنراضیه نوریکارشناسیکامیابی گل۱۳۹۰/۰۶/۲۷
: ساختار فضاهای پیوستار پئانو همبند ساده انقباض ناپذیرسمانه قویدل جعفریکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۰/۰۸/۱۰
عملگرهای پذیرنده نرممصطفی کافی مقدمکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۰/۰۸/۱۰
گراف های پوسته پذیر و گراف های دوبخشی کوهن-مکالی دنباله ایزهره رجبیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۰/۰۸/۱۰
گراف های مقسوم علیه صفر مسطح و گراف های چند بخشی کاملفاطمه مرادپور شورباخور لوکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۰/۰۸/۱۰
گروههای بنیادین توپولوژیکی و گروههای آزاد توپولوژیکیمجید کوکبیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۰/۰۸/۱۰
مجموعه های تک دورپذیرفاطمه شیخ زادهکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۰/۰۸/۳۰
اشتقاقهای لی و جردن روی جبرهای خاصمریم محسنی پورکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۰/۰۹/۰۸
در باب زیرگروه های جابه جاگر متقارن و ارتباط آن ها با گروه های هموتوپیراحله غلامرضائیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۰/۰۹/۰۸
نگاشت های نگهدار پوچساز، ضربگرها و اشتقاقهالیلا کشفیکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۰/۱۰/۱۷
H- گروهها ،نظریه ی پوششها و کاربرد های آنها در گروههای هموتوپی توپولوژیکیعلی پاکدامندکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۰/۱۰/۱۸
قسمت های نامرئی جاذب هازهرا ناجی رادکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
محمل مدول های کوهمولوژی موضعی و فیلتر دنباله های منظممرتضی فاتحی حقیقتکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۰/۱۱/۰۸
مدول های کوهمولوژی موضعی؛ رسته سر و تابعگرهای مشتق شده از تابعگر تابمیثم باصری ازغندیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۰/۱۱/۰۸
حلقه های نامتناهی با گراف های مقسوم علیه صفر مسطحسپیده صالحی فرکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۰/۱۱/۰۹
خواص پایه ای قابل انتقال از گروه خودریخیهای داخلی گروه به خود گروهعاطفه شریفی بایگیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۰/۱۱/۱۱
در باره ی طبقه بندی P –گروههاخدیجه پدرام فرکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۰/۱۱/۱۱
ویژگی سایه زنی میانگین برای نگاشتهای انبساطی و ارتباط آن با ارگودیک قویحجت اله شجاعکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
شاخص میانگین پذیری داخلی جبرهای باناخعلیرضا خدامیدکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۰/۱۲/۱۱
جاذب های ضخیم ضرب های کج پله ایصدیقه صارمیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۰/۱۲/۲۱
اشتقاق های جردن و پاداشتقاق ها روی ماتریس های مثلثیحبیب شکوریکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
بازی های توپولوژیکی , پیوستگی مجزا و توامپری حاجی عباس زاده آذرکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
جاذبهای دستگاه های تکرار تابع، فضای رمز و مجموعه های کانتورسیدموسی ساغروانیانکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
خواص هموتوپی فضاهای یک-بعدیمریم طهانکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
حلقه خودریختی های مدول های کوهمولو‌‌‌‌ژِِی موضعیمصطفی سپهری پویاکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۱/۰۱/۲۲
بررسی فضاهای حلقه کوچک و نظریه پوششی فضاهای غیر هاسدورف هموتوپیکیآتنا خالقیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۱/۰۲/۰۲
گرافهای غیر دوری گروههازهرا عزیزکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۳/۱۰
گرافهای ماکسیمال و گرافهای اشتراکی در گروه های متناهیارازگل قجری اینچه برونکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۳/۲۱
عملگرهای حافظ طیف موضعیمرضیه فلاحکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۱/۰۳/۲۴
گراف توانی گروه ها و نیم گروه هاسمانه کوثریکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۴/۱۸
گراف کیلی گروه های دوریمعصومه نقیبی نوقابیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۴/۱۸
شعاع عددی و نامساوی های مرتبطبدریه تیموریکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۱/۰۴/۱۹
گراف جابجایی وابسته به گروه های متقارن و متناوبمحبوبه نصیریکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۴/۱۹
گراف غیر جا به جایی گروههای متقارنمعصومه گنجعلیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۴/۱۹
انواع عملگرهای هیپو نرمال و تبدیلات الوثگهسیدمحمدصادق نبوی ثالثدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۱/۰۴/۲۵
نمایش استاندارد اشتقاق های لی روی جبرهای عملگریاعظم دلیرکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۱/۰۴/۲۷
تو سعه اشتقاقها و n-میانگین پذیری ضعیف دوگان دوم یک جبر باناخام البنین شفیع پورکشتلیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۱/۰۵/۲۵
مباحثی در نظریه احتمالی گروهها و گراف های مرتبطبهناز طلوع حقیقیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۰۷
قابهای ترکیب گراسمنینمژگان محمدپورکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۱/۰۶/۱۳
بعد متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعیمهدی حسین پورمقدمیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۱/۰۶/۱۹
گراف مقسوم علیه صفر نیمگروه های جابجاییمعصومه خسرویکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۱/۰۶/۱۹
انتقالات موجک پیوسته روی فضاهای همگنفاطمه اسمعیل زادهدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۱/۰۶/۲۳
آبشارهایی از خاصیت ε- نامرئی بودننرگس موسوی ننه گرانکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
طبقه بندی زوجهایی ازp - گروههااعظم کاهنیدکتری(PhD)کیوان فر۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نگاشتهای حافظ جفت عملگرهای با حاصلضرب تصویرمریم امیری سامکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۱/۰۶/۲۷
برسی خواص برخی از گرافهای جبری و توسیع های آنهامهدی رضا خورسندیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۱/۰۶/۲۸
گراف های روی مجموعه های مرتب جزئیزهرا براتی سدهدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی خواصی از گروه های توانای پوچ توان و ابلیمرضیه افکن پور دهبرزوئیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۱/۰۶/۲۹
آنالیز گیبور، زمان – فرکانس و موجک روی گروه های ناآبلی و فضاهای همگنآرش قاآنی فراشاهیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۱/۰۶/۳۱
گسترش فرم های چند خطی به دوگان دوم فضاهای باناخبهاره قطب حسینیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۱/۰۷/۲۶
بررسی ویژگی های هموتوپی و توپولوژیکی فضاهای با بعد متناهی و مباحث مرتبطهادی پسندیدهدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۱/۰۸/۰۹
رده هاِیی از توابع عملگریمحسن کیاندکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۱/۰۹/۰۱
خاصیت داگاوهمرتضی محولاتی شمس آبادیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۱/۰۹/۱۲
تسلطی و رتبه شمولی و عامل گیریحانیه عرفانیان نقندریکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۱/۰۹/۲۷
انرژی برخی گراف هاجواد پاکزادکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۱۰/۱۳
بررسی فضاهای طوقه کوچک و هاسدروف هموتوپیکی و ارتباط آنها با خاصیت های هموتوپیکی کوچک و هموتوپیکی بستهفاطمه ابراهیم زادهکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۱/۱۰/۱۶
عکس قضیه ی شورسمانه حیدری مقدم بجستانیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نگاشتهای جمعی قویا حافظ معکوس پذیری تعمیم یافتهمرضیه فلاحکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۱/۱۰/۳۰
شتاب در الگوریتم قاب ومطالعه وبررسی کاربردموجک در پردازش تصاویر عمقعاطفه رازقندیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۱/۱۱/۰۸
قاب ها ، گراف ها ، پاک شدگی ها و انتقالات غیر خطی موجک ها برای کد گذاری تصاویررامین فرشچیانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اندازه های ناوردای مطلقا پیوسته برای پادضربهای انبساطی غیر یکنواختسارا قربانیونکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
خواص نرمهای القایی در فضای ماتریسیعلی تاتارکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۱/۱۱/۱۲
استفاده از موجک برای بهبود وضوح تصاویر ماموگرافیفاطمه گلیکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
بررسی جابجاگر ها در p-گروه هامجتبی فرازیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۲/۰۱/۱۷
بررسی خواص گراف های وابسته به ساختار های جبریاحسان استاجیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۲/۰۱/۲۲
معیارهای جدید برای ارگودیک بودن وهذلولوی غیریکنواخت بودنمحترم پرویزیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۲/۰۲/۰۷
توابع نمایی متعامدعافیه کرکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۲/۰۲/۳۱
اندازه های ارگودیک غیر هذلولوی متکی بر مجموعه های هذلولوی جزئیمحبوبه نظریدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
تسلطهای هموتوپی توسط چندوجهی های با گروه بنیادی چنددوری بوسیله متناهیمجتبی محررّیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۲/۰۴/۰۴
گروه‌های هموتوپی توپولوژیکی، فضاهای خارج قسمتی و فضاهای پوششی فضاهای کوچک تولید شدهحمید ترابی اردکانیدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۲/۰۴/۰۴
دیدگاه های توپولوژیکی برای ضربگر شور و تعمیم های آن و برخی فضاهای پوششی تعمیم یافتهزهره وثاقدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۲/۰۴/۱۰
توسیع پذیری گرافهای نیم کیلی گروههای آبلی متناهیوجیهه عضدپورکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
ویژگی هایی از مکمل گراف مقسوم علیه های صفر وابسته به یک حلقه جابجاییزهرا طاهرخانیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۲/۰۴/۳۰
واریانس و کوواریانس در جبر عملگرهاعلی جعفریکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۲/۰۵/۰۲
دوگان دوم جبرهای باناخ مرتبمهدی نظریان پورکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
دوگان دوم حاصلضرب های تانسوری و جبر عملگرهارامین فعال گندم کارکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
تبدیلات رادون وبرخی از کاربردهای انمحبوبه وظیفه داریزدکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۲/۰۵/۲۹
موجکهای نسل دوم و آنالیز چند ریزگیمحبوبه سادات عربیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۲/۰۵/۲۹
در باب رتبه ی نمایی p-گروه های متناهی و نمای ضربگر شور آنهاصدیقه سادات اکبریکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۲/۰۶/۱۰
ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽاﺧﺘﻼﻻتﻧﻤﺎیﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻒطاهره زنده دلکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۲/۰۶/۱۲
دستگاه تابع تکراراز رده ی c^2 روی دایره و مجموعه های بلندر -مانند نمادینیوسف کریمیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۶/۱۲
lمطالعه و بررسی کاربرد تبدیل موجک در پردازش تصاویر عمقمنیره میکائیلی نیاکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۲/۰۶/۱۳
پدیده بلندر و دستگاههای تابع تکرارحمید شمس آبادیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نماهای لیاپانوف اندازه های هذلولوی و مدارهای تناوبی هذلولویسهراب کریمیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
گروههای هموتوپی توپولوژیکیمرتضی محمدنژادکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۲/۰۶/۱۷
گروههای هموتوپی توپولوژیک شبه فضاهای هاوایی از بعد nسیدعلیرضا کلالیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تعمیم قضیه لکس میلگرامزهرا پورفریدونیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۲/۰۶/۲۷
جمع ناپذیری اتمی برای دیفیومورفیسمهای هذلولوی جزئیعلی نخبهکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نعل اسب های خارپشت_مانند : ترایایی، طیف لیاپانوف و جابجایی فازسمیرا پورخواجوئیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نگاشت های خطی حافظ پیمانه کمین وپیمانه کمین کاهش یافتهمنیره حاج محمدیکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۲/۰۶/۲۷
توانایی گروههی دو مولدی غیرتابدار از کلاس 2محمد صمدیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نگاشتهای حافظ ضرب صفر روی جبرهای باناخوجیهه سیدابوسعیدیکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۲/۰۶/۳۰
یک تجزیه برای مدول های کوهمولوژی موضعییاسمن تقویکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۲-گروهای ۲-مولدی از کلاس ۲ و محاسبه تانسورهای مربعی ناآبلی آنهایونس عظیمی یوسف آبادیکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی سیستم های تحت انتقال پایا روی R و توسیع آنها به قاب هاالهام ترازیکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نگاشت های خطی حافظ عناصر منظم در *C- جبرهاعاطفه حقیقت خواهکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
انتخاب های خطی توابع مجموعه مقدارمرجان کریمیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۲/۰۸/۱۳
جاذب هاو پادضرب هازهرا شعبانی سیاهکلدهدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۲/۰۸/۲۵
بررسی گرافهای منظم ایده آل ها در حلقه های جابه جایی و مفهوم دوگانمسعود کریمیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۲/۰۹/۲۲
فضاهای پوششی جهانی تعمیم یافته و گروه شکلفرید محمدپورکاریزکیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
بررسی دستگاه های تابع تکرار بطور ضعیف هذلولویعالیه وطن خواهانکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
درباره ی گروههای مرکزی-بوسیله- متناهی تحت شرط متناهی روی زیر گروه های نرمالسمانه زردیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۲/۱۱/۰۲
نامساوی هایی برای ضربگر پوچتوان p-گروههای توانمندآسیه دلاورکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۲/۱۱/۰۵
مباحثی درفضاهای ناارشمیدسینیلوفر سدیفیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
آنتروپی انبساطی استوار و شکافتن غالبحلیمه بابازاده سرابیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
آنتروپی انبساطی برای دیفیومورفیسم های هذلولوی جزئیمونا آقاخانزاده چاپشلوکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
فیلتر بانک ها وتحلیل پراکندگی انتقال آنهاعادله پاکبازکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
گراف اشتراکی زیرگروه در یک گروه متناهیاعظم شاکرهدایت آبادکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
گرافهای خط از گرافهای مقسوم علیه صفررؤیا خدابنده بایگیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تجزیه و تحلیل نگارگری به وسیله خوشه های تنک و تجزیه ریز موضعیمحمدمهدی جدیدالاسلامیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۲/۱۱/۱۰
خاصیت اتمیک گروه های بنیادین گوشواره ی هاوایی و فضاهای موضعا همبند مسیری وحشیعالیه طالبی جاغرقکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
نمونه برداری تعمیم یافتهوجیهه اسحق نژادکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
روش های عددی کار آمد در تئوری نمونه برداری غیر یکنواختفهیمه بهدانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۲/۱۱/۱۵
رویکردی جدید به فضاهای پوششی و گروه های بنیادینمحمدصالح کارگرکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۲/۱۲/۲۰
نامساوی های کی فنفاطمه فرجیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۳/۰۳/۰۷
مطالعه گراف ناجابجایی گروه ها وحلقه ها و کیلی گرافها برای حلقه های جابجاییخسرو نفردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۳/۰۳/۲۹
فضاهای پوششی برای فضاهای همبند مسیری موضعیفاطمه میرعلی زاده کاسبکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نامساوی هرمیت-هاداماردفرزانه فالیزکاران یزدیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۳/۰۶/۰۲
توابع عملگری و انواع نگاشتهای مثبتحامد نجفیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۳/۰۶/۰۸
در باب مرکزساز و زیرگروه جابجاگر یک خودریختینرگس احمدی بنکدارکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۳/۰۶/۱۰
توپولوژی ترکیبیاتی گروه هافاطمه قانعیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بررسی جاذب هایی با بعد متناهی از همسانریختی هافرزانه نعمتی طرقبهکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۳/۰۶/۱۲
گروه های هموتوپی توپولوژیکی فضاهای حد معکوس و گروه های شکلطیبه نصریدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۳/۰۶/۱۲
n-افراز بندی یکریخت گرافهای مدور 6-منظم و 8-منظمعماد احمدیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۰۶/۱۳
در باره ی نمای ضرب گر شور یک جفت از p-گروه های متناهیزهرا هدایتیکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
تعامد بیرخوف-جیمزفاطمه عبداله زاده گنابادیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۳/۰۶/۲۳
گراف منظم وابسته به رده های تزویجی گروه های متناهیمهدی جعفری کیاکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۳/۰۶/۲۳
ناورداهای توپولوژیکی در تصاویر دیجیتالمحمد کریمی سودخریکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
فضاهای ولتراعلی طالبیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۳/۰۶/۲۷
گراف های مقسوم علیه صفر ازحلقه های ماتریسی بالا مثلثیشیرین همتیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۳/۰۶/۲۷
گراف هم بیشین حلقه های جابجاییسارا جعفر زادهکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۳/۰۶/۲۷
نامساوی های نرمی برای عملگرهامجتبی باخرددکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۳/۰۶/۲۷
پایداری توابع مجموعه ای مقدارمصطفی مهدویدکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
در باره ی حاصلضرب تانسور ناآبلی گروه هاافسانه شمسکیکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
دومین الحاقی از یک دو اشتقاق روی جبرهای باناخاعظم عرفانیان عطاردکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
طبقه بندی پوشش های جهت دارفاطمه یعقوبیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
هذلولوی بودن انواع ویژگی های سایه زنی برای میدان های برداری ژنریکفریده قربانی مقدمکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
عملگر های زیرفضا ابردوری روی فضاهای باناخفاطمه کامیاب نژادارملائیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مفاهیمی در توپولوژی دیجیتالیافسانه رضائیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی بعضی از خواص گروههای n-تواناو ساختارآنها تحت شرایط گوناگونرسول حاتمیان جغالیدکتری(PhD)کیوان فر۱۳۹۳/۰۷/۱۵
گسترش آرنزی نگاشت های دو خطی روی جبرهای باناخ مرتبمرضیه ذکاوت طلبکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
وجود فضای پوششی جهانی برای فضاهای متریک پذیر و زیرمجموعه های صفحه ی اقلیدسیسیمین ربانیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۳/۰۹/۱۱
توابع شبه پیوسته و کاربردهای انهااکرم پورمعماردزفولیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۳/۰۹/۱۵
برخی ویژگی های پایه ای جفت گروه هامیترا حسن زادهدکتری(PhD)کیوان فر۱۳۹۳/۰۹/۲۱
بررسی عملکرد و ارزیابی دانش آموزان کلاس هفتم در مبحث هندسه و استدلال بر مبنای نقشه مفهومیعلی ادبیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۳/۱۰/۰۷
منظم پذیری آرنزی، دو تصویری و دو همواری بودن بعضی از جبرهای باناخندا احمدنیاکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۳/۱۰/۱۳
بررسی تاثیر نرم افزار های رایانه ای آموزش ریاضی بر یادگیری و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هفتموحید اربابیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۳/۱۰/۲۳
پایداری ساختاری رده های هموکلینیکوجیهه نعمتی فقیرکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
گراف ها، گروه های آزاد و حدس هانا نیومنعاطفه آریان فردکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تعمیمی از قضیه گلیسون - کاهانه- زلازکوزینب آمادهکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۳/۱۱/۰۱
مرکز دقیق p_ گروه های خاص از رتبه 2زینب حسینیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۳/۱۱/۰۵
خواص تبدیل قیچک وکاربردهای آنمینا صادقی نژادکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بازی آشوب در دستگاههای تابع تکرارشفاء سلیمانیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
گراف های وابسته به زیر گروه های یک گروهمهدی رجبیاندکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۳/۱۱/۰۹
کاربرد خودریختی ها در مفاهیم مختلف گروه هامحمد امین رستم یاریدکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۳/۱۲/۱۴
پس ران ها ی فضاهای پوششی جهانی تعمیم یافتهمحمدباقر نعمتیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۳/۱۲/۲۶
ارگودیک بودن عملهای کمین انبساطیفهیمه جوان مردکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۴/۰۳/۲۵
همگامی در دستگاههای تابع تکرارمهدی عشاقکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۴/۰۳/۲۷
گراف رده ای و طول رده های تزویج یک گروه متناهیعلیه حسین آبادیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۰۴/۱۳
قابها، پایه های ریس و نمونه برداری به کمک نیم ضرب داخلیصدف فخری مقدمکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۴/۰۴/۱۶
نامساوی های مرتبط با نرم و شعاع عددیزهرا نجفیکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نگاشتهای حافظ عملگرهای رتبه یک و نگاشتهای حافظ تعامدرضا رحیمی آغ چشمهکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۴/۰۵/۰۴
مشخصه سازی زیرنمایش های گروه قیچکوحید عطائی شجاعیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۴/۰۵/۱۰
فضای پوششی منظم در نظریه پوششی دیجیتال و کاربردهای انستاره حسن زاده حقیقیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
توپولوژی ترکیبیاتی هم بافت ها، حاصل‌ضرب ملقمه‌ای گروه‌ها و مسأله کلمهفرانک فیض آبادیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۴/۰۵/۱۳
ابر اشتقاقهای جردن و لی روی جبرهای گسترش مدولی و مثلثیفهیمه معافیاندکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۴/۰۵/۲۶
برخی گرافهای وابسته به گروههای متناهیمریم هواخواهکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی گراف های تصویری وابسته به ساختارهای جبریآتسا پارسا پوردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۴/۰۶/۱۹
بررسی گراف های چنبره ای وابسته به ساختارهای جبریخدیجه احمد جواهریدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۴/۰۶/۱۹
توازی عملگری دقیق و تقریبیفریده عمرانیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۴/۰۶/۲۱
نامساوی مثلثی در *C-مدول های هیلبرتالهام بزمی فاروجیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۴/۰۶/۲۱
نیم پوششها : تعمیمی از نظریه ی فضای پوششیعاطفه نصریکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
عملگرهای ابردوری n-ضعیف و عملگرهای فرادوری n-ضعیف.زهرا نقابیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی راس های برشی در گرافهای وابسته به ساختارهای جبریفائزه شهسواردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۴/۰۶/۲۶
بررسی گرافهای منظم ایده ال ها وابسته به مجموعه های مرتب جزئیسولماز بهرامیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۴/۰۶/۲۶
تعداد k-کمان گرافهای برچسب دار شدهصدیقه ترابیکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۴/۰۶/۲۶
تعمیم گراف مزدوج و گراف غیر متباین گروه ها و گراف اشتراکی مجموعه هافرزانه منصوری اوغازدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۰۶/۲۶
عددبل و استرلینگ برای گراف هاصبورا یوسفیکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۴/۰۶/۲۶
ظرفیت و عمق چندوجهی ها در نظریه شکلمحبوبه عباسیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۹
عناصر معکوس تعمیم یافته در جبر های باناخ و*C-جبرهارقیه جعفریکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۴/۰۶/۲۹
موجک های نسل دوم و کاربرد های آنبایرام مراد درخشانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۶/۲۹
موجک و صوت شناسیملیحه اکبری مطلقکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تجزیه همیلتونی گرافهای کیلی منظم روی گروه های آبلیآسیه صفامنشکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۰۶/۳۱
کدهای دوری روی حلقه های خاص دارای عناصر پوچتوانزهرا گنج بخش صنعتیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعاریف مختلفی از سایه زنی باخطای میانگین درترسیمحسین ابراهیمی نژادبیرگیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۴/۰۸/۰۶
بررسی روابطی بر عملگرها روی فضای هیلبرتامید پوربحری راه پیمادکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۳۹۴/۰۹/۱۲
ساختار فضاهای تحت انتقال پایا روی گروه‌های موضعاً فشرده آبلیمهدی مرتضوی زادهکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۹/۱۵
تعامد در فضاهای نرمدار و عملگرهای متعامدعلی زمانیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نامساویهای مربوط به شعاع عددیمصطفی ستاریدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۴/۱۰/۱۵
کدهای دوری و خود دوگان روی حلقه F2 +Uf2+vF2+uvF2نسیم کاظمی زنجانی لطف آبادیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۴/۱۰/۲۱
اشتقاقهای لی روی جبرهای باناخ گسترش مدولیامیر حسین مختاریدکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۴/۱۰/۲۴
برخی گراف های وابسته به زیرگروه ها در گروه های متناهیمحبوبه رعنائیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۱۰/۳۰
چند جمله ای مستقل برای گراف های سادهرؤیا علی نوکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۱۰/۳۰
وجود نقاط ثابت برای توابع مجموعه ای مقدارعطیّه رضاپورکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
منظم بودن برگهای مرکزی مجموعه های هذلولوی جزییمرضیه گل محمدیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
همسانریختی هایی با ویژگی سایه زنی حدی دو طرفهزهرا رفتارعلی آبادکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
یک ساختار بازگشتی خانواده ای از قاب های چسبان متناهی نرمال شدههانیه افقهیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۱۱/۰۶
گراف تعمیم یافته غیر جابجایی یک گروه نسبت به دو زیر گروه از آنمحبوبه علیدادیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
وجود نقطه ثابت در c*-جبرهاهاجر زمانی نافچیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
هم طیفی برخی گرافهابی بی راحله کتابیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
اشتقاقهای سه تایی روی سیستمهای سه تایی جردنمنصوره علیزادهکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۴/۱۱/۲۱
گراف های مرتبط با مجموعه های توانیحمیدرضا بارانیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۴/۱۲/۰۶
جریان روی گراف هاالهه باغبانیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۹
هذلولوی بودن رده های هموکلینیک و مولفه های زنجیری C1- میدان های برداریناهید قاینیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۵/۰۳/۰۵
در باره کرانداری عملگرها ی ماتریسی روی برخی از فضاهای دنباله ای با مفاهیم جدیدی از قاب ها برای فضاهای هیلبرت تفکیک پذیرمژگان امینی نیاکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۳/۰۸
درباره فضاهای تحت انتقال پایانرگس محمدیاندکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۵/۰۵/۰۶
دو اشتقاقها روی جبرهای باناخفرزانه حاجی حسینیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۵/۰۵/۲۰
عملگرهای مثبت با برد بسته روی فضاهای باناخفاطمه امینیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۵/۰۵/۲۰
قاب ها برای عملگرهابهرام دستوریاندکتری(PhD)جانفدا۱۳۹۵/۰۵/۲۱
جاذب سلونوئید چاقرضا محمدپوربجارگفشهکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۵/۰۵/۲۵
مطالعه در گراف غیر نرمال گروه ها و مباحث مرتبطفرشته کاکریدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۵/۰۵/۲۶
رده بندی برای زیرپوشش های یک فضای توپولوژیکشهین رحمان پورفرح آبادیکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۵/۰۶/۰۶
ترکیبیات kتایی ازیک گراف غیر برچسب دارمحبوبه اسکندریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۵/۰۶/۱۳
گراف غیر نرمال گروههای متناهیمرضیه اسدی کسککیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۱۳
کدهای با مانده مربعی و نگاشت های گریبهناز یاریکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۱۴
بررسی گروههایی که هر زیرگروه غیردوری شامل مرکزسازش باشدسعیده اخباری زیارتکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۵/۰۶/۱۷
کد های دوری روی حلقه Z-2+uZ-2 و تعمیم های آنمحدثه اردشیری طرقیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۱
گراف پوچساز ایده آل حلقه های جابجاییآرزو عبداله زاده گنبدجقکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۱
درخت های فراگیر k-انتهاحامد قاسمیان زوارمکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی خواص ترکیبیاتی نیم گروه هاصادق محمّدی خواهدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۴
توسیع نمونه گزینی در فضاهای باناخ هسته باز تولیداحسان مطبوعکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۵/۰۶/۲۴
مطالعه گراف های وابسته به نیم گروه هانازیلا واعظ موسویدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۴
نمونه گزینی و فضاهای هیلبرت هسته ی باز تولیدماهره مهماندوستکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی عکس قضیه بئر از دیدگاه مرتبه و رتبه در برخی گروه هانگین کلانتریکارشناسی ارشدکیوان فر۱۳۹۵/۰۶/۲۷
موجک روی کره ودیگر منیفلد هافاطمه شجاعیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۶/۲۷
گراف جهت دار منظم روی ایده آل های یک حلقه جابجاییرسول مروجی فرکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی خواص گرافهای وابسته حلقه های جابجاییناهید پاک نژاددکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی ساختار جبری برخی از کدهای خطی و کدهای وابسته به گراف هازهرا سپاسداردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مطالعه گراف های ناجابجایی و دوری یک گروه نسبت به زیر گروههایش و گراف های کیلیمهدی حسن خانیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
قاب های موجکی گسسته و نیمه پیوسته روی کره های n بعدیزینب مودودیکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۵/۰۷/۱۳
تعمیم هایی در گراف غیر جابجایی گروه ها و مباحث مرتبطسمیّه قایخلودکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۵/۰۹/۰۶
گراف پوچ ساز وابسته به ساختارهای جبریسید محمد سخدریدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۰۹/۰۶
گرافهای خود‐شامل و خود‐مرکزمحمدهادی شکرریزدکتری(PhD)میرزا وزیری۱۳۹۵/۱۰/۱۱
شکافنده های غالب برای شارهای با نقاط تکینمحمدگلدی اساکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۵/۱۰/۲۲
مقایسه توپولوژی های مرتبط با فضاهای پوششی تعمیم یافتهسکینه بیناباجیکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
اندازه های فیزیکی برای گامهای تصادفی غیر خطی بازه ایحبیب اله کریمیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تعمیم هایی از گراف غیر جابجاییسیدسعید محروقیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۱۱/۲۰
خود نگاشت ها روی فضاهای متری تعمیم یافتهزهرا علی نژاددکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
در خصوص گراف تام از یک حلقه جا به جاییکاظم حمیدی زاده ابرقوییدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۱۱/۲۸
گراف پوچ ساز ایده آلی حلقه های جابه جاییسپیده صالحی فردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نامساوی های عملگری در مورد نگاشتهای خطی مثبتعلی دادخواه کمبلانیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۵/۱۱/۲۸
کدهای دوری اریب روی حلقه F_q + uF_q+vF_q+ uvF_qمحدثه واحدی جعفرآبادکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۵/۱۱/۳۰
گروههای p-مرکزیعاطفه ایوبیکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
میانگین پذیری ضعیف جردنی جبرهای باناخسحر کلانتری دربادامکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نظریه فضاهای پوششی تعمیم یافته نسبت به یک کتگوریسمانه حیدریکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۶/۰۲/۲۰
در باب نگاشتهای پوششی تعمیم یافته و گروههای بنیادین توپولوژی دار شدهمهدی عبدالهی رشیددکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۶/۰۳/۰۲
بررسی خواصی جدید در سیستم های دینامیکی تصادفیحجت اله عبادی زادهدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تعمیم هایی از گراف های کیلی و مقسوم علیه صفر روی حلقه ماتریس های بالا مثلثیسید حسین هاشمی فردکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعمیم هایی در گراف مرکزی گروه‌ها و مباحث مرتبطسیده زکیه کریمیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۳/۰۴
گراف جیکوبسون و تعمیم آنسید حسن غیور رمزیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۳/۰۴
یک تعمیم از اعداد کاتالانزهرا رضازادهکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شبه قاب ، ساختار چندریزگی تعمیم یافته و آنالیز چند ریزگی قابحمیده آذرمیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برخی از گراف‌های مرتبط با رده تزویج گروه‌هاعباس محمدیاندکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۵/۲۶
گرافهای وابسته به رده های تزویجی گروههاعباس محمدیانکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۵/۲۶
بررسی نگاشت های نزدیک هموتوپیکی و کاربرد آن ها در گروه های بنیادینرشاعباس اسیود العیساویکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
گراف کیلی با مجموعه عناصر مرتبه اول و مکمل آنهاآیدا شجاعی کنگ سفلیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بررسی نگاشت های کوچک هموتوپیکی و کاربرد آن ها در گروه های بنیادینجواد کاظم ناصر المحمودکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۶/۰۶/۱۵
معادلات عملگری و ماتریسیمهدی وثوقدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۶/۰۶/۱۹
مطالغه فضاهای خالیمسکی n بعدیمصطفی قائمیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مولفه های تدریس اثربخش ریاضیات از دیدگاه اساتید ریاضینجمه نیازی فریمانیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۱
در باب گروه بنیادین فضاهای خارج قسمتیحسین عباسی مقدمکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
عملگرهای موضعی کننده بر روی فضاهای همگن با اندازه به طور قوی شبه پایاعلیادخت سجادی راددکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۲
مطالعه اشتقاق‌ها به توی دوگان‌های مختلف جبرهای باناخ خاصزهره فهیمی علی آبادیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
قاب و موجک برای گروه هاعاطفه رحیمیکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۶/۰۶/۲۳
گراف g-غیرجابه‌جایی گروه‌های متناهیمحبوبه نصیریدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۵
نتایجی در پوچ‌توانی و حل‌پذیری نسبی گروه‌ها و برخی گراف‌های وابستهمعصومه گنجعلیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ضربگرهای منظم و نامنظم گابور با کاربردی در عایق‌سازی درک صدالیلا ریحانی نیتکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۷
قابهای ویل هایزنبرگ نامنظمکرامه ال یاسینکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی خواص گرافی، گراف های هم بیشین روی حلقه های جابجاییزینت راستگارکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۶/۰۶/۲۹
گروه های بی هم تاب از دیدگاه توپولوژیکمحمدعلی پارساکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مطالعه ای روی گروه موجک و قیچک به همراه کاربردهازهرا امیری هفشجانیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مطالعه مفاهیمی از آنالیز هارمونیک مجرد روی گروه های کوانتومی فشرده موضعیفاطمه خسرویدکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تارسازی ها و مسئله بالابری در رسته هموتوپیمحمدمهدی تاجیک جلایریدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۶/۰۶/۳۰
در باب همسان‏ریختی‌های موضعی و گروه‏‌های هموتوپی شبه توپولوژیک و ارتباط بین آن‌هامجید کوکبیدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۶/۰۶/۳۰
مرکزسازها در جبرهای لی و تعیین ساختارهای بعضی از جبرهای لیمعصومه السادات حسینی روشدکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی خواص زیرگروه های تعمیم یافته مرکز مطلق و خودجابه جاگرهای گروهسمانه داودی راددکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۶/۰۹/۰۹
گروه‌های بافته، پیچیدگی توپولوژیکی و کاربرد آنها در برنامه‌ریزی حرکتی ربات‌هامجتبی چوپانیکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۳۹۶/۰۹/۱۸
افراز ضربیدانیال یعقوبیدکتری(PhD)میرزا وزیری۱۳۹۶/۱۰/۰۹
بررسی رفتار کد های خطی القا شده توسط حلقه های خاصزهره رجبیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۶/۱۰/۲۱
رابطه بین ویژگی آمیختگی و آشوب دوانی با آشوب توزیعیکیانا نفوشاکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نگاشت های حافظ حاصلضرب صفر روی جبرهای گسترش مدولی و ماتریسیمحمد علی بهمنیدکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی توانایی و c-توانایی گروه ها و جبرهای لیفرنگیس جوهریدکتری(PhD)پرویزی۱۳۹۶/۱۱/۱۲
بررسی سیستم های دینامیکی تصادفی هذلولوی غیر یکنواختعباسعلی رشیددکتری(PhD)زمانی بهابادی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
درباره تبدیل رادون و کاربردهای آنتاج الدین دریکونددکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۱۱/۱۸
درباره گروه موجک و قیچک روی فضای همگن از بعد دلخواهمعصومه زارعدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۱۱/۱۸
دستگاه های دینامیکی غالبا هذلولویمرضیه زاجدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
گراف های جبری روی حلقه هاسیده نساء حسینیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۶
گراف‌های متباین و نامتباین گروه‌های متناهی نسبت به یک زیرگروهغلامرضا آقابابایی بنیدکتری(PhD)جعفرزاده۱۳۹۶/۱۱/۲۶
سیستم های تحت انتقال پایای کلی و دوگان تقریبی قاب ها توسط بی اسپلاین هانفیسه غلامی یارقلعه نوکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
یک توسیع گراف ناجابجایی ازیک گروه متناهی با یک خودریختی ثابتسعید شالچیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۲/۲۰
فضاهای تابعی روی گروه‌های کوانتمی فشرده موضعی و دوگان دومرامین فعال گندم کاردکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۷/۰۳/۲۲
خود ریختی های گروه های متناهی و برخی از خواص آنهاعصمت متقیدکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
مرکزساز جبرهای لی ناآبلی و خواص جبرهای لی کمینا و گروه های کمیناسمیه صفارنیادکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
بررسی گروه‌های بنیادین با رویکرد گروه‌های توپولوژیکینوراله جمالیدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۷/۰۴/۳۰
برخی گرافهای صحیحکرارخضیر عبیسکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۴/۳۱
دستگاه های تابع تکرار آشوبناکهادی پرهامدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
معیارهایی برای تعدی سیستمهای تابع تکرارملیحه محتشمی پوردکتری(PhD)زمانی بهابادی۱۳۹۷/۰۵/۱۴
کدهای کامل روی برخی گراف های جبریزهرا حاجی زاده ندافکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۵/۲۵
کدهای کامل روی گراف‌های کیلیمرضیه یعقوبیان نعمانکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۵/۲۵
مجموع‌های متناوب مرتبط با توابع حسابی ضربیمحمود مرعیکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۷/۰۶/۰۶
توابع دوسویی روی ساختارهای کاتالانجمال الهامی نیاکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۷/۰۶/۱۰
برخی نگاشتهای خطی تعمیم یافته روی جبرهای باناخ و جبرهای جردن باناخمحمد غلام پوراولدکتری(PhD)حجازیان۱۳۹۷/۰۶/۱۱
در باب ظرفیت و عمق فضاهای توپولوژیکمجتبی محرریدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۷/۰۶/۱۱
نا مساوی های مربوط به جابجاگرها روی فضاهای هیلبرتمنظر مالکیدکتری(PhD)حجازیان۱۳۹۷/۰۶/۱۱
گروه های هموتوپی شکل و شکل ضخیم توپولوژیکفاطمه قانعیدکتری(PhD)میر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۷/۰۶/۱۲
در باب فضاهای طوقه ی کوچک انتقالی و گروه های بنیادین توپولوژی دار شدهسیدزینال پاشائیدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۷/۰۶/۱۳
کدهای دوری روی حلقه Zp[u, v]/⟨u۲, v۲⟩مژگان خضریکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۷/۰۶/۱۷
ماندگاری و ساده سازی توپولوژیکیامین آقاجان نژادکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۷/۰۶/۲۱
برخی گراف‌های وابسته به خودریختی گروه‌هامنصوره مهتابیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۲
چند جمله ای های همگن به طور متعامد جمعی روی جبرهای باناخسیده فاطمه موسویان طاهرآبادکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اشتقاق های لی روی جبرهای ماتریسی تعمیم یافتهمریم بلوکیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
ساختار کدهای شبه دوری اریبمحبوبه اسفندیاریکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۶
کدهای خطی روی Z_4+uZ_4 واتحادهای مک ویلیامحمیده یوسفیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۶
یکتایی اندازه های تعادلی برای شیفت های مارکف شمارا و نگاشت های قطعه ای انبساطی چندبعدیحمید کمالیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تبدیل فوریه چهارگانمحمدحسین شفقتکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۷/۰۶/۲۷
درجه نسبی n-تانسور پوچ توانی در گروه های متناهیهانیه گلمکانیدکتری(PhD)جعفرزاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
گروه هایی که همه زیر گروه های آنها زیر نرمال یا خودنرمالگر هستندآرین طوسیانکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
برخی خواص مربوط به گروه های خود بل، خود کاپه و خود انگلاعظم کافی موسویدکتری(PhD)رجب زاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی ساختار برخی از گرافهای جبریزهرا فتاحیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل محتوای مبحث انتگرال از کتاب حساب، دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلومکبری مقدمکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
توانایی تعمیم یافته برخی گروه ها و بررسی قضایایی از نوع شورمرضیه چکنهءدکتری(PhD)کیوان فر۱۳۹۷/۰۶/۳۱
حساسیت و آشوب دستگاه های تابع تکراراسماعیل رضاعلیدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درباره دوگان دنباله قاب ها وتقریب آنهاوحیدرضا مرشدیدکتری(PhD)جانفدا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کاربرد موجک ها در حل معادلات دیفرانسیل با مشتق و انتگرال از مرتبه کسریفاطمه سلطانی سروستانیدکتری(PhD)نیکنام۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعمیمی از گراف توانی روی حلقه های جابجاییمرتضی فاتحی حقیقتدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۷/۰۷/۲۷
عملگرهای از رده ی J و C_0-نیمگروههای از رده ی J روی فضاهای باناخابوالفضل نژاد علی باغاندکتری(PhD)جانفدا۱۳۹۷/۰۹/۱۴
فضاهای احتمال ناجابجاییعلی طالبیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۳۹۷/۰۹/۱۴
جاذب های استخوانیزینب اجنوردیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۷/۱۰/۰۵
دوگان دوم جبرهای ریس مرتبمهسا رمضانیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۷/۱۱/۰۲
احتمال خودمزدوجی عناصر جفتی در یک گروهزهرا گنجعلیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۱۵
حرکت ربات از دیدگاه توپولوژی: برنامه‌ریزی حرکتی در فضاهای تصویریسهیلا فهیمیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
برخی گراف های وابسته به یک گروه، حلقه و مدولمریم ضیاالدینی دشتخاکیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۴
رنگ آمیزی مغلوب گراف هافاطمه چوپانی,محمد افضل خلیلدکتری(PhD)جعفرزاده,عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بررسی خواص جبری گراف‌ها و مفهوم فاصلهمحسن علی نژاددکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۷/۱۱/۲۵
یک خانواده از گراف‌های وابسته به یک زیرگروه از گروه‌هایعقوب عبدالحسین فراویدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۵
حل مسئله فروشگاه کار با استفاده از الگوریتم ژنتیکمریم عبداله زادهکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نامساوی های از نوع هیلبرتمحمد براتیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
هسته های مثبت معین در *C-مدول های هیلبرتفهیمه شیردل سرطاوسکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی خواص دینامیکی و توپولوژیکی عمل نیم گروه $ Diff^r (M) $اعظم احسانی سرخ آبادیدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
نگاشت‌های نگه‌دارنده‌ی مقدار کمین کاهش‌یافتهنرگس بیجستانی مقدمکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۷/۱۱/۲۹
یک گراف وابسته به گراف توانی گروه‌های متناهیمحمدحسن حدادیانکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مباحثی در اندازه های فیزیکی و حالتهای تعادلی در دستگاههای پادضربیسارا فدائیدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کدهای ثابت دوری روی حلقه F_2+uF_2+vF_2+uvF_2سارا قاسمیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۸/۰۱/۲۴
پیوستگی و شبه پیوستگی توام نگاشت‌های به طور مجزا شبه پیوستهفرزانه حسینی مقدم زرمهریکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۸/۰۳/۲۱
رویکردی ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره آﻧﺎﻟﯿﺰ زﻣﺎن-ﻓﺮﮐﺎﻧﺲمژگان محمدپوردکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۸/۰۴/۱۳
تبدیل زاک و ساختار فضاهای پایا تحت عمل یک گروه موضعاًفشرده آبلیمرضیه محمدزادهکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺟﺮدن ﺻﻔﺮ و لی ﺻﻔﺮ روی ﺟﺒﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﺎخسیده فاطمه علویکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۸/۰۴/۳۱
توابع خاص در فضاهای یکنواختبشری حسینیدکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۳۹۸/۰۵/۳۰
دوگان دوم جبرهای باناخ سه‌تاییامین اله خسرویدکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مباحثی در نظریه ارگودیک دستگاه های تابع تکرارجواد نظریان سرکوهدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درباره ضربگر دو پوچ توان از p- گروه های متناهیفاطمه صنعتیانکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
گروه هایی که هر زیر گروه غیرآبلی آنها خودمرکزساز استعبداله هدایتیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۸/۰۶/۲۳
قاب‌های شودر آمیختهزهرا بقایی سریزدیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مولد ضربگرهای بسل برای دستگاه های یکانیکوثر بهدانیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۸/۰۶/۲۶
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒمژده صفری زاده مینابدکتری(PhD)حجازیان۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مطالعه دوگان دوم جبرهای‌ باناخ تحت حاصلضرب ادغام شدهسیده عصمت هوشیارحسینیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
عملگرهایی که در نامساوی کوشی-شوارتس توسعه یافته صدق می کندفرزانه رضائیکارشناسی ارشدنجفی۱۳۹۸/۰۶/۲۸
بردعددی بلوکی ماتریس‌های عملگریمحدثه رهنماسیاهدشتکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی پایاهای دسته هایی از گراف ها و حاصلضرب نیم مستقیم آنها تحت گروه خودریختی های آنهامجید عاقلدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قاب‌های‌‌ عملگر−مقدارماجده ناصریکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نامساوی های اثر از نوع لیپ شیتزی برای سری های توانی از عملگرها روی فضاهای هیلبرتالهام رجب زادهکارشناسی ارشدنجفی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فرمول های باز تولید کننده برای دستگاه های تحت انتقال پایای تعمیم یافته روی گروه های موضعا فشرده آبلیحسن خادمیکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۳۹۸/۱۱/۰۲
پادضرب‌هایی با نگاشت‌های تاری بازه‌ای با مشتق شوارتزی منفیمهدیه انتظاریکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۸/۱۱/۰۷
احتمال جابجایی دو به دوی یک دنباله از زیرمجموعه های یک گروه متناهی و گراف جابجایی نظیر آنقربانعلی نصیری بروجنیدکتری(PhD)میرزا وزیری۱۳۹۸/۱۱/۲۴
ضرب‌گر بوگومولوف برخی از p-گروه‌ها و چبرهای لیزینب عراقی رستمیدکتری(PhD)پرویزی۱۳۹۸/۱۱/۲۴
درباره ضربگرهای موجکی و عملگر لاند - پولاک - اسلیپین و قابهای گابور روی فضاهای هیلبرت اعداد چهارگانی مقدارمحمد خلف عبدالله المحمددکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۸/۱۱/۳۰
فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته بئرغلام علی جوکارحصاریکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه‌ای بر تحلیل داده توپولوژیکیسحر زارعیکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعمیم هایی از گراف کیلی و گراف اشتراکیسمیّه محمدیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کد های جمعͳ دوری و ثابت دوری [u[Z۲Zاعظم نصرتیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۹/۰۲/۱۷
مودلهای کوهمولوژی موضعی و یکریختیهای شکافندهبتول نعالدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۹/۰۶/۰۵
نگاشت های حافظ ضرب های مختلفسمیه قربانی پوردکتری(PhD)حجازیان۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نگاشت‌‌های حافظ جابه‌جاگرهاطاهره حافظی قهستانیکارشناسی ارشدحجازیان۱۳۹۹/۰۶/۱۵
مباحثی در نظریه آشوب دستگاه های دینامیکی ناخودگردانمنا عفتیدکتری(PhD)زمانی بهابادی۱۳۹۹/۰۶/۱۸
انشعاب های گره زینی سیستم های دینامیکی غیرخودگردانسعید محمدیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۳۹۹/۰۶/۱۹
میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ ماتریسی تعمیم یافتهحسین لکزیاندکتری(PhD)ابراهیمی وشکی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
آنتروپی توپولوژیکی و r-آنتروپی توپولوژیکی دستگاه های تابع تکرارمریم میرعلیکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تعمیم هایی از توانایی گروه ها و مدول های متقاطع جبرلیفروغ غریبی منفرددکتری(PhD)کیوان فر۱۳۹۹/۰۶/۲۷
درباره دنباله های همبند خطی و قاب های بهینه طیفی برای پاک شدگی هامریم فروزانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۹/۰۶/۲۹
قاب های تولید شده با عمل گروه های فشردهالهه احمدیکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۹/۰۶/۳۰
نامساوی های از نوع کوشی-شوارتس عملگری و معکوس آن هاراضیه الوانیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۹/۰۶/۳۰
نامساوی های شعاع عددی برای ماتریس های عملگریسیده نغمه شهامی قهستانیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۹/۰۶/۳۰
پیرامون گروه‌های هاوایی فضاهای توپولوژیکآمنه بابائیدکتری(PhD)مشایخی فرد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
رنگ آمیزی های خاص برای گراف هاامین رستمیدکتری(PhD)میرزا وزیری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
قاب های انتقالی و سیستم‌های یکانی از نوع گابور در فضاهای هیلبرت چهارگانیماجدجبارسعدان ال عثماندکتری(PhD)جانفدا۱۳۹۹/۰۷/۰۳
بعد متریک یالی گراف هاجواد نخعی پورکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۹/۰۷/۱۵
رفتار برخی از توابع خاص به توی فضاهای متریک تعمیم یافتهمرضیه نگهبان قره قویونلودکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
قاب های مقیاس پذیربهینه حیدرپورکارشناسی ارشدجانفدا۱۳۹۹/۰۷/۳۰
عنوان: درباره آنالیز هارمونیک و موجک روی فضاهای همرده دوگانفاطمه فهیمیاندکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۹/۰۹/۲۷
چند خاصیت در باره گرافهای مقسوم علیه صفراز مجموعه های شبه مرتبزهره محمدزادهکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۹/۱۱/۱۵
اشتقاق ها و دوگان دوم جبر های باناخ وابسته به یک نگاشت دو خطی کراندارمحدثه اسدالله زادهکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تعمیم‌هایی از قضیه تجزیه کوهن در جبرهای باناخمینا هادیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
اکتساب نرم عملگری و تعامد برکوف-جیمزفائزه واحدی جوکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نگاشت های به طور متعامد جمعی روی جبرهای باناخمحمدرضا فرهمند مزرجیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
آشوب برای میدان‌های برداریفریده قربانی مقدمدکتری(PhD)زمانی بهابادی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شعاع عددی و نامساوی های مربوط به آننسرین جوکاردکتری(PhD)نیکنام۱۳۹۹/۱۱/۲۹
توپولوژی زاریسکی روی طیف اولیه یک مدول روی حلقه جابجایی و گراف های مرتبطهما بیجاریدکتری(PhD)خشیارمنش۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی گراف مقسوم علیه ازگراف مقسوم علیه صفرسمیرا عامل بردبارکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۹/۱۲/۲۰
عملگرهای قاب- دوری و خواص آنهانسترن علیزاده مقدمدکتری(PhD)جانفدا۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دربارهٔ برخی فضاها ‏و عملگرهای پایا روی گروه‌های موضعاً فشرده آبلیمهدی مرتضوی زادهدکتری(PhD)رئیسی طوسی۱۴۰۰/۰۴/۲۸
ماتریس های بازیابی پاک شدگی برای حفاظت رمزگذاریسهیلا کاخکی بیدختیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۰/۰۵/۱۱
جاذب‌های آشوبناک، همزمان سازی و کاربردهای آنسهراب کریمیدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۴۰۰/۰۶/۱۴
c*-مدول‌های هیلبرت از نوع هسته بازتولیدمصطفی قائمیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بررسی زیر مجموعه های خاص از مجموعه همه مقسوم علیه های یک عدد طبیعی و اعداد استرلینگ وزن دارفهیمه اسماعیلی کریزیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۱۷
رنگ‌آمیزی غالب عام گراف‌هامحسن خدادادیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۱۹
بررسی دو نوع عدد پیوند رنگ آمیزی رنگین کمانی یالی در برخی گرافهامریم قاضیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بعد متریک ترکیبی گراف‌هاانسیه سیدابادیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۲۰
تعامد در فضاهای نرم‌دار و نگاشت‌های حافظ تعامدالیاس فریاددکتری(PhD)صال مصلحیان۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی گراف مقسوم علیه صفر برای حلقە های جا به جایی فاقد عضو خنثیفاطمه یوسف زاده احمدیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۴۰۰/۰۶/۳۰
توپولوژی های سازگار روی گراف هارضا وکیلی ورانلوکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دیفیومورفیسم های بازه ای تصادفیناهید حقدادیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
درباره درون‌ریختی برخی گراف‌های خاص و مباحث مرتبطاعظم رجبی مشهدیدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
عدد رنگ آمیزی موقعیت یاب برخی گراف هاهادی قربانیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گروه های پوچ توان وابسته به خودریختی هایی از گروهزینب ایل بیگیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
یک روش عملگری درباره قاب های نامنظم انتقالیمحمدرضا مستقیمیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شعاع طیفی لاپلاسین بدون علامت k-مرتبهالهه اخلاقیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۷
کران هایی برای مرتبه، نما و رتبه خاص n امین جمله سری مرکزی پایینی در قضایایی از نوع بئریاسمن تقویدکتری(PhD)کیوان فر۱۴۰۰/۰۸/۰۶
نمونه برداری روی گروه‌های موضعاً فشرده انبساطی پذیر و کاربردهای آننجمه سادات سیدیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۴۰۰/۰۸/۱۸
جاذبهای چندگانه و گذرهای طولانی در جمعیتهای ساختاریافته فضایی با اثر آلیرومینا حسین زاده فشالمیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۰/۱۰/۰۱
جبرهای ابردوریمهسا غلامیکارشناسی ارشدجانفدا۱۴۰۰/۱۰/۲۵
برخی گراف های وابسته به پایدارسازهای زیرگروههای یک گروه متناهیمحدثه جاودانیکارشناسی ارشدکیوان فر۱۴۰۰/۱۱/۱۷
اندازه گیری جذب و گراف های ناوردامهدی عشاقدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
استخراج مجموعه های موج دیجیتال با استفاده از آنالیزهارمونیک کاربردی وشبکه های عصبی عمیقفاطمه عزیزی فروتقهکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۰/۱۱/۲۷
پایای بئر و توانایی برخی p⁃گروە های متناهیطلیعه جلائیان قربانزادهدکتری(PhD)پرویزی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
عملگرهای ϕ(L)­ تجزیه شدنی روی ( Lp(Gبرای گروه آبلی فشرده موضعیGفاطمه روحی افرا پلیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۴۰۰/۱۱/۳۰
عنوان: بررسی برخی کران های بالای مرتبه ضربگر شور، -گروه متناهیاکرم رباط جزیکارشناسی ارشدپرویزی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مطالعه‌ای بر علوم اعصاب توپولوژیکی با تاکید بر کدهای عصبیرضوانه حسین زادهکارشناسی ارشدمشایخی فرد۱۴۰۱/۰۴/۲۹
تعامد تقریبی در فضاهای نرمدارآزاده فردوسیکارشناسی ارشدحجازیان۱۴۰۱/۰۵/۰۲
نگاشت های حافظ نقاط ثابت عملگرها و بعد زیر فضای تولید شده توسط نقاط ثابت عملگرهابنت الهدی کمالیکارشناسی ارشدحجازیان۱۴۰۱/۰۵/۱۲
مدل‌سازی واکسیناسیون، SARS-CoV-2 سویه‌ها و الزامات برای مداخلات غیر دارویی در ایتالیاالهام میرزائیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۱/۰۶/۰۹
سیستم‌های دینامیکی هذلولوی جزئی و جاذب‌هامریم ربیعی فراهانیدکتری(PhD)قانع استادقاسمی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
انواع خاصی از رنگ آمیزی ها و بعدهای متریک در گراف هامیثم کری ونددکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
پیرامون گراف‌های کیلی یکانی حلقه ماتریسهامحمدجواد زارع مهرجردیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۴۰۱/۰۶/۲۹
در باب گروه های همولوژی گسسته فضاهای متریکهادی حسن زادهکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
طیف درون ریختی برخی از گراف هاصنم ایرانیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
کدها روی برخی از حلقه های متناهی و وزن لی آنهاارازگل قجری اینچه بروندکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
مطالعه ای بر جبر جدید سگالفاطمه رهوارهکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۱/۰۶/۲۹
K-جی-قاب‌های ترکیب و K-جی-قاب‌های پیوسته در فضاهای هیلبرتامیررضا بیاتکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
برچسب گذاری وتری گرافهامحسن جاودانیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی مکمل گراف اشتراک گروه‌های متناهیروح الله اکبریکارشناسی ارشدپرویزی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
خواص قابی مدار های عملگرفرزام صدریکارشناسی ارشدرئیسی طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
در باب فضاهای هندسی و کاربردهای آنآسیه پورحقانیدکتری(PhD)ترابی اردکانی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
گراف‌های 2- خود مرکززهرا توحیدیانکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۴۰۱/۰۶/۳۰
نتایجی در انرژی همسایگی مشترک گراففاطمه رحیمیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۰
نگاشت های حافظ کمیت های طیفیسپیده حاجی قاسمی ازغندیدکتری(PhD)حجازیان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
حاصل جمع تانسوری عملگرهاحامد مینائی آذریدکتری(PhD)نیکنام۱۴۰۱/۰۶/۳۱
قاب هم جوشی دوگان موربدعاء قاسم عبد الجنابیکارشناسی ارشدجانفدا۱۴۰۱/۰۹/۱۶
فضاهای توپولوژیکی تعمیم‌یافتهاحمد دلفاندکتری(PhD)کامل میر مصطفائی۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شعاع عددی مربوط به انواع نرمهاعلی شاه محمدیکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۴۰۱/۱۰/۰۷
نامساوی های نیم-نرم و شعاع عددی عملگرهای روی فضاهای نیم-هیلبرتمحمد بهشتیانکارشناسی ارشدصال مصلحیان۱۴۰۱/۱۰/۰۷
شعاع عددی حاصل ضرب عملگر هاسیدحسن حسینیکارشناسی ارشدنجفی۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تجزیه و تحلیل یک مدل جمعیت سلولی تومور با ساختار سنی غیر خطیعلیرضا ترابیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۱/۱۰/۲۴
نرم های توانی در *C-مدولهای هیلبرتسجاد عابدیدکتری(PhD)صال مصلحیان۱۴۰۱/۱۱/۲۶
چندجمله‌ای های متعامد جمعی روی رده‌ای از جبر‌های باناخمحمد حوتی شاندیزکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
گراف کیلی تعمیم یافته روی ما تریس‌های ستونی و مباحث مرتبطسعاد عبدالعالی نعمهدکتری(PhD)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۴/۱۳
تحلیل انشعاب و همزمان سازی در مدل یاخته های عصبی هندمارش⁃رزسمانه وثوقمندکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۰۴/۲۶
فاصله همموتوپی نگاشتها در مراتب بالاترالهه حسین زاده بلانکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
پیچیدگی توپولوژیکی گسستهزهره کاظمی مقدمکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
تفسیر ترکیبیاتی و دنباله های کلاسیک در گراف هافاطمه زنگانهکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۴۰۲/۰۶/۲۶
گراف های همبیشین و رنگ آمیزی های گرافزینت راستگاردکتری(PhD)خشیارمنش۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نگاشت های حافظ عملگرهای پوچ‌توانالهام نوغانی دخت بهمنیکارشناسی ارشدحجازیان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
در خصوص گراف های کیلیافسانه رضائیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۴۰۲/۰۶/۳۰
رنگ آمیزی انژکتیوی برخی اعمال گرافمعصومه عطاریانکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۴۰۲/۰۶/۳۰
روابط هم ارزی و فاصلە ها بین قاب های تعمیم یافتهزهرا صباغیانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۰۶/۳۰
نگاشت های حافظ حاصل ضرب صفر دو طرفه روی جبر های باناخحسین محمودیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
مدل ریاضی رشد تومور در پاسخ به پرتودرمانیمحدثه بخشیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مطالعه و کنترل انشعاب هاف به صورت تحلیلی برای مدل‌های زیستی مبتنی بر نگاشتمعصومه صالحی یکتادکتری(PhD)زمانی بهابادی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اثر برداشت در سیستم شکار و شکارچی با اثر قوی آلی در شکارساجده موحدی فرکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بعد متریک بعضی گراف های خاصپروانه بنیابادیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۴۰۲/۱۱/۳۰
گراف‌های کیلی وابسته به یک خودریختی و مباحث مرتبطفاطمه شاهینیدکتری(PhD)خشیارمنش۱۴۰۲/۱۱/۳۰