1. اخبار


نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
رضاعلی اسماعیلدکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۱
ایمانی کجلار الهامدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۳۹۲
قربانی مقدم فریدهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۳
سیفی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۳
رحمانی حمیدهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۴
عبدالله زاده گنابادی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۴
کاظمی مقدم زهرهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۵
محمودی زهرادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۵
مودودی زینبدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۵
رضایی افسانهدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۳۹۶
یاری بهنازدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
عباس نیا فضل احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
رهنماسیاهدشت محدثهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۶
بنیابادی پروانهدکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۶
بنیابادی پروانهدکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۶
اللامی رغد عبدالرحمن کریمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
فخری مقدم صدفدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
راستگار زینتدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
عقیلی سیدابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
پوریوسفی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
رشیدی مژگانکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۷
مرشدلو محمدامیندکتری (Ph.D)بورسیهریاضی محض۱۳۹۷
رازقندی عاطفهدکتری (Ph.D)بورسیهریاضی محض۱۳۹۷
رازقندی عاطفهدکتری (Ph.D)بورسیهریاضی محض۱۳۹۷
رازقندی عاطفهدکتری (Ph.D)بورسیهریاضی محض۱۳۹۷
صادقی نژاد مینادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۸
شاهینی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۸
امینی صابر سمانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۸
نعمه سعاد عبدالعالیدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
یادگاری بهارانچی محسندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
صالحی یکتا معصومهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
رشید فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
احمدی الههدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
مولایی راضیهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
امینی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
الوانی راضیهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
فرشچیان رامیندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
داودیان عظیمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
نخعی پور جواددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
محمدی مجیددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
چاره خواه مقدم اکرمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
شجاعی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
ولیان پور مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
صباغیان زهراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
شکری فاطمهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
نوغانی دخت بهمنی الهامکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
عطاریان معصومهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
پوراسمعیل شیماکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
احمدی حانیهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
نادری کلات عاطفهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
حسین زاده الههکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
السودانی عباس حسن غترکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
الذهیباوی یوسف رحمن حسینکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
المالکی کرار کریم موسیکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
الساعدی زینب عبدالحسین عبیدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
شهامی قهستانی سیده نغمهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
حاجی اقاجان پور نیلوفردکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
ایل بیگی زینبدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
شاه میری زینبدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
فتح اله زاده زهرادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
مقنی باشی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
اصلی اعظمکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
گازرانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
حسینی مریم الساداتکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
بلوریان اتناکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
دارابی حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
محمودی حسینکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
علیان نژادی عرفانکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
المهناوی فاطمه جساب فنغشکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
رباطجزی اکرمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
نیک بخت سمانهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
زارع مهرجردی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
قوی بازوکراتی ابراهیمکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
توانااسدابادی سمانهکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
خورشیدنیا امیرمنصورکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهابی زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
بهادری جوادکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
ابراهیمی فائزه الساداتکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
شجاعی سیده سمیراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شجاع زهرهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
فارغ محبوبهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
حسینی ابریشمی زهراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
رحمانی حنانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
درودی زهرهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
قربانی امیرکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
تقی پور حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
هدایتی وحیدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهرکی سجادکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
گرگانی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
فارغ محبوبهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
الموسوی نور ریاض کریمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱