1. اخبار


عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوبمحمدرضا رجب زاده مقدم۲۰۰۳-۳
روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزيمحمدرضا رجب زاده مقدم۲۰۰۴-۳
شرطی لازم برای وجود قاب های ویل-هایزنبرگرجبعلی کامیابی گل۲۰۰۴-۴
روشی نو برای محاسبه عدد فرابنیوسمحمدرضا رجب زاده مقدم۲۰۰۵-۶
کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبیفهیمه خوش آهنگ قصر۲۰۰۵-۹
استفان باناخمحمد صال مصلحیان۲۰۰۷-۴
نامساوی میانگین حسابی-هندسیمحمد صال مصلحیان۲۰۱۱-۹
مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضیمحمد صال مصلحیان۲۰۱۴-۹
نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده سالهمحمد صال مصلحیان۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیریفاطمه - هلن قانع استادقاسمی۲۰۱۷-۱
حل عددی معادله موج با استفاده از قاب های شرلتریحانه رئیسی طوسی۲۰۱۷-۶
تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدارمحمد صال مصلحیان۲۰۱۷-۹
بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتسمحمد صال مصلحیان۲۰۱۸-۳
درجه جابه جایی تانسوری یک زوج از گروههای متناهیعباس جعفرزاده۲۰۱۸-۶
ویژگی آشوب برای دستگاههای دینامیکی ناخودگردان تابع تکرارعلیرضا زمانی بهابادی,بهمن هنری۲۰۱۸-۶
رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ایرجبعلی کامیابی گل۲۰۱۸-۹
اشتباه های رایج نگارشی در مقاله های ریاضی به زبان انگلیسیمحمد صال مصلحیان۲۰۱۸-۱۲
بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکیمجید میرزا وزیری۲۰۱۹-۲
انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌هابی بی هانیه میر ابراهیمی پازیکوئی۲۰۱۹-۳
نامساوی پوپویچی برای توابع ماتریسی با توان منفیحامد نجفی۲۰۱۹-۳
آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمجید میرزا وزیری۲۰۲۰-۱۲
خوش فاصله-متوازن روی گراف مکعب فولدداحمد عرفانیان مشیری نژاد۲۰۲۱-۵
آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این استمحمد صال مصلحیان,مجید میرزا وزیری۲۰۲۱-۹
اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازیمجید میرزا وزیری۲۰۲۱-۱۲
نگرشی بر ابرفیلترها در ریاضیاترامین فعال گندمکار,حمیدرضا ابراهیمی وشکی۲۰۲۲-۷
A class of covering maps and semicovering maps based on the homotopy lifting propertyحمید ترابی اردکانی۲۰۲۳-۸
ANALYSIS OF CONTINUOUS FRAMES BY TRANSFERRING TO DISCRITE FRAMESریحانه رئیسی طوسی,رجبعلی کامیابی گل۲۰۲۳-۱۰